TRA TỪ

Luyện tập - Bài 15

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên nguyên âm đôi /ʊə/ trong từ
779
68
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /ʊə/ vào chỗ trống
783
63
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Xác định số nguyên âm đôi /ʊə/ và điền chữ cái còn thiếu vào câu
761
50
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /ʊə/
760
57
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm đôi /ʊə/ vào câu danh ngôn
757
56
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm đôi /ʊə/ rồi so sánh
556
174
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này