TRA TỪ

Luyện tập - Bài 14

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên nguyên âm đôi /eə/ trong từ
829
94
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /eə/ vào ô chữ
834
69
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /eə/ vào chỗ trống
820
76
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm đôi /eə/
751
84
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm đôi /eə/ vào câu danh ngôn
734
72
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm đôi /eə/ rồi so sánh
536
244
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này