TRA TỪ

Luyện tập - Bài 12

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa nguyên âm ngắn /ə/
901
108
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Nghe, xem tranh và điền từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /ə/ vào chỗ trống
890
83
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Xác định số nguyên âm ngắn /ə/ và điền chữ cái còn thiếu vào câu
902
81
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /ə/
848
78
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm ngắn /ə/ vào câu danh ngôn
841
77
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm ngắn /ə/ rồi so sánh
584
251
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này