TRA TỪ

Bài luyện tập - Bài 11

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên nguyên âm dài /ɜ:/ trong từ
984
99
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa nguyên âm dài /ɜ:/ vào ô chữ
956
110
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Xác định số nguyên âm dài /ɜ:/ và điền chữ cái còn thiếu vào câu
934
93
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm dài /ɜ:/
900
93
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm dài /ɜ:/ vào câu danh ngôn
914
73
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm dài /ɜ:/ rồi so sánh
631
274
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này