TRA TỪ

Luyện tập - Bài 10

Bài tập 1

Chọn từ và tranh phù hợp với audio chứa nguyên âm ngắn /æ/
1772
164
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa nguyên âm ngắn /æ/ vào ô chữ
1406
151
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Nghe và điền từ có âm /æ/ vào chỗ trống
1634
135
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Nghe và sắp xếp các câu chứa nguyên âm ngắn /æ/ theo thứ tự đúng
1417
134
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm ngắn /æ/ vào câu danh ngôn
1537
118
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm ngắn /æ/ rồi so sánh
2514
374
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay