TRA TỪ

Bài luyện tập - Bài 1

Bài tập 1

Điền chữ cái còn thiếu để tạo nên nguyên âm dài /i:/ trong từ
19557
1227
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 2

Điền từ thích hợp chứa nguyên âm dài /i:/ vào ô chữ
16025
998
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 3

Xác định số nguyên âm dài /i:/ và điền chữ cái còn thiếu vào câu
11752
706
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 4

Hoàn thành đoạn văn với từ thích hợp chứa nguyên âm dài /i:/
7787
689
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 5

Điền từ còn thiếu chứa nguyên âm dài /i:/ vào câu danh ngôn
7382
527
Bạn chưa làm bài này

Bài tập 6

Ghi âm từng (cụm) từ và câu chứa nguyên âm dài /i:/ rồi so sánh
8456
6270
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này