TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Điền vào chỗ trống với "a" hoặc "an".
4823
335
Bạn chưa làm bài này
Mạo từ "the" được phát âm thế nào khi nó đứng trước các danh từ sau? Hãy chọn đáp án đúng.
4340
269
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng để hoàn thiện các câu sau.
4805
249
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với "a, an" hoặc "the".
4655
217
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với những từ cho sẵn dưới đây. Lưu ý sử dụng mạo từ khi cần thiết.
3306
214
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án thích hợp A, B, C hoặc D.
3589
195
Bạn chưa làm bài này
Mỗi câu sau đều có một lỗi sử dụng mạo từ. Hãy viết lại mạo từ đúng dưới mỗi câu (Viết x nếu bạn không sử dụng mạo từ).
3321
167
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với "a, an" hoặc "the" hoàn thành e-mail sau.
3712
175
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với "a, an, the" hoặc "x" nếu không dùng mạo từ để hoàn thành đoạn văn sau sau.
3600
177
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này