TRA TỪ

Các bài tập luyện tập

Nhấp chuột vào các trạng từ trong các câu sau.
3444
166
Bạn chưa làm bài này
Chọn từ đúng trong 2 từ được in đậm bằng cách click vào từ sai để bỏ chọn.
2847
151
Bạn chưa làm bài này
Hãy thành lập các trạng từ từ những tính từ sau đây.
2688
122
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống cạnh các trạng từ được in đậm với các chữ cái chỉ loại trạng từ.
2223
135
Bạn chưa làm bài này
Xét xem các câu sau đúng hay sai về mặt ngữ pháp, điền C cho câu đúng và I cho câu sai.
2159
123
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng.
2476
119
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng để tạo thành các câu hoàn chỉnh (chú ý viết dấu câu).
2744
102
Bạn chưa làm bài này
Điền vào mỗi chỗ trống với một trong các từ cho sẵn dưới đây.
2235
119
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này