TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 7
Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
be /biː/ v.
thì, là Her brother wants to be a famous artist someday.
behave /bɪˈheɪv/ v.
cư xử, hành vi She always behaves well when her aunts come to visit.
before /bɪˈfɔːr / prep.
trước You should always wash your hands before meals.
begin /bɪˈgɪn/ v.
bắt đầu What time does the concert begin?
behind /bɪˈhaɪnd/ prep.
đằng sau I hung my coat behind the door.
below /bɪˈləʊ/ prep.
ở dưới The author's name was printed below the title in the book.
besides /bɪˈsaɪdz/ prep.
ngoài, bên cạnh Do you play any other sports besides football and basketball?
best /best/
adj.
adv.
tốt nhất This is the best meal I've ever had.
better /ˈbet.ər /
adj.
adv.
tốt hơn The film was better than I expected.
between /bɪˈtwiːn/ prep.
ở giữa Standing between the two adults was a small child.
Giới từ chỉ vị trí

Ấn vào nút dưới đây để học nghĩa của các giới từ

on

under

in at
in front of behind below over
near next to besides above
between among into onto
through up down out of
Các dạng so sánh của good và well
  Adj Good Adv Well
So sánh hơn better (than) better (than)
So sánh nhất the best the best
So sánh bằng as good as as well as
So sánh không bằng not as/so good as not as/so well as
So sánh bội số half/twice as good as half/twice as well as
So sánh kép the better..., the better... the better..., the better...

 

Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

DANGNGUYENHALINH

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-10-2017

Bài viết: 331

• Sổ học bạ: 442
• Điểm thành tích: 158
• Điểm học bạ: 442
The way a team plays as a whole determines its success. You may have the greatest bunch of individual stars in the world, but if they don't play together, the club won't be worth a dime.
Gửi lúc: 20:30:47 ngày 02-03-2021
ig: _jun.5127

tanminhhai

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 17-08-2019

Bài viết: 343

• Sổ học bạ: 328
• Điểm thành tích: 51
• Điểm học bạ: 328
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Gửi lúc: 19:16:32 ngày 06-02-2021

_Sama_

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 15-11-2020

Bài viết: 338

• Sổ học bạ: 112
• Điểm thành tích: 10
• Điểm học bạ: 112
_okay- fine _
Gửi lúc: 21:14:55 ngày 18-11-2020
ノ(`Д´)ノ ♥

tuonganh123e

Tiếng Anh cơ bản hoàn thành

Ngày tham gia: 24-05-2020

Bài viết: 390

• Sổ học bạ: 280
• Điểm thành tích: 11
• Điểm học bạ: 280
nothing to say
Gửi lúc: 20:59:46 ngày 23-09-2020
•ßу ₤เℓเë⁀ᶦᵈᵒᶫ

huynhmaihan

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 28-05-2017

Bài viết: 93

• Sổ học bạ: 354
• Điểm thành tích: 76
• Điểm học bạ: 354
cực dễ
Gửi lúc: 20:41:29 ngày 27-08-2020
nothing
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
×