TRA TỪ

1000 Từ Vựng Tiếng Anh Cơ Bản

Unit 1

 

Vocabulary
Word Transcript Class Audio Meaning Example
a /eɪ/ /ə/ article
một My younger sister has a very cute dog.
an /æn/ /ən/ article
một There's an apple on the plate.
about /əˈbaʊt/ prep.
về What are you talking about?
above /əˈbʌv/ prep.
ở trên Her name comes above mine on the list.
across /əˈkrɒs/ prep.
ngang qua The bakery is just across the street.
act /ækt/ v.
hành động, cư xử He acts like a fool.
active /ˈæk.tɪv/ adj.
năng động, chủ động He takes a more active role in the team nowadays.
activity /ækˈtɪvɪti/ n.
hoạt động She takes part in many sports activities in our university.
add /æd/ v.
thêm vào, cộng Beat the butter and sugar together and slowly add the eggs.
afraid /əˈfreɪd/ adj.
sợ, e rằng Are you afraid of ghosts?
Mạo từ

Trong tiếng Anh có 3 mạo từ là a, an, the. A và an là mạo từ không xác định, dùng với danh từ đếm được số ít.

Eg: a/an + book/pen/orange/clock/house...

A kết hợp với các danh từ bắt đầu bằng phụ âm

Eg: a colour, a dog, a cake...

An kết hợp với các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm

Eg: an apple, an orange...

Chú ý:
a horse an hour (h là âm câm)
a university (u phát âm thành /j/) an umbrella

 

Họ từ Act
act (v.)
hành động, cư xử
action (n.)
hành động, hành vi
activity (n.)
hoạt động
actor (n.)
diễn viên
actress (n.)
nữ diễn viên
active (adj.)
chủ động, tích cực
inactive/ unactive (adj.)
không hoạt động, thụ động
actively (adv.)
một cách tích cực
Trò chơi luyện tập

Hãy nghe và điền từ nghe được vào chỗ trống

Bài tập

loading...
Tham khảo
Bài học trước
Bài học sau
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY

thevinh0301

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 26-08-2020

Bài viết: 109

• Sổ học bạ: 146
• Điểm thành tích: 0
• Điểm học bạ: 146
fgdhbfrdhxdrhzh
Gửi lúc: 21:33:29 ngày 03-04-2021
3110

phuonglinh3112

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 24-02-2017

Bài viết: 522

• Sổ học bạ: 253
• Điểm thành tích: 41
• Điểm học bạ: 253
no commenttttttt
Gửi lúc: 12:32:32 ngày 03-04-2021
Don't think about him, you crazy..

DANGNGUYENHALINH

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 03-10-2017

Bài viết: 331

• Sổ học bạ: 442
• Điểm thành tích: 158
• Điểm học bạ: 442
Tiger got to hunt, bird got to fly; Man got to sit and wonder, 'Why, why, why?' Tiger got to sleep, bird got to land; Man got to tell himself he understand.
Gửi lúc: 21:13:31 ngày 01-03-2021
ig: _jun.5127

lethiyennhi201

Tiếng Anh cơ bản cấp độ 2

Ngày tham gia: 05-02-2020

Bài viết: 57

• Sổ học bạ: 303
• Điểm thành tích: 18
• Điểm học bạ: 303
lethiyennhi201
Gửi lúc: 22:22:58 ngày 07-12-2020
Nam(^///^)(^///^)

khanh262011

Tiếng Anh cơ bản sơ cấp

Ngày tham gia: 22-08-2020

Bài viết: 273

• Sổ học bạ: 163
• Điểm thành tích: 52
• Điểm học bạ: 163
1000
Gửi lúc: 23:03:18 ngày 06-12-2020
(´▽`vui♡ƪ)
Hỏi đáp
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập desktop PC
Phiên bản truy cập mobile
Về đầu trang
×